Văn bản chỉ đạo của Khối

Kế hoạch số 49-KH/ĐUK về việc "học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng"
Ngày đăng 27/06/2018 | 10:11  | View count: 28