Văn bản chỉ đạo của Khối

Thông tin và các mẫu hồ sơ đăng ký về "Chương trình Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp"
Ngày đăng 20/09/2018 | 03:47  | View count: 210

1) Thông cáo số 168-CV/BTC, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/Van+hoa+doanh+nghiep_chuan.pdf/6eb11814-4294-41f8-930c-f05a9beee2fe

 

2) Kế hoạch hoạt động, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/KE+HOACH+HOAT+DONG.CHUAN.doc/f1da806f-ac08-4348-85c4-8ae1aa061012

 

3) Thư mời, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/THU+MOI+VAN+HOA+DN.CHUAN.doc/63d0b39e-e69b-404b-8cf2-bb4ba5e3e176

 

4) Bản đăng ký in sách, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/BAN+DANG+KY+IN+SACH.doc/242e8cfd-33b4-4a94-a01d-f1612a0915d7

 

5) Bản đăng ký tham gia diễn đàn, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/BAN+DANG+KY+THAM+GIA+DIEN+DAN.doc/044130cc-da3c-46a3-a16b-024127c20f5c

 

6) Mẫu Bìa ngang: /documents/992632/0/Bia+ngang.jpg/ae7921e8-ae61-44c8-8877-2ea6886fa8a2?t=1537434109191