Văn bản chỉ đạo của Khối

Thông báo số 184-TB/ĐUK ngày 13/6/2019 "V/v tham dự ngày hội hiến máu tình nguyện" năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 09:59 AM  | View count: 297
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/184+TB+tham+gia+ngay+hoi+hien+mau+2019.pdf/99476efe-dfce-4de0-96b4-4869979a1afb

Kế hoạch số 71 - KH/ĐUK ngày 22/5/2019 v/v "Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019"

Ngày đăng 14/06/2019 | 10:02 AM  | View count: 160
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/71+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+hi%E1%BA%BFn+m%C3%A1u+n%C4%83m+2019.pdf/3054dd35-74ca-4293-8d06-30b8b934bf66

Công văn số 438 - CV/ĐUK “V/v cung cấp thông tin doanh nghiệp để xây dựng Kỷ yếu nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội” (có mẫu kèm theo)

Ngày đăng 02/04/2019 | 04:02 PM  | View count: 364
Công văn 438-CV/ĐUK: Xem chi tiết tại đây /documents/992632/993958/CV_xd+k%E1%BB%B7+y%E1%BA%BFu+10+n%C4%83m+%C4%90BK.doc/2ecc0623-d987-4aa5-8087-c042e3af2f63   Mẫu cung cấp...

Công văn số 417-CV/ĐUK v/v Tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2019 tại Thành phố Hà Nội (kèm theo Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội)

Ngày đăng 01/03/2019 | 03:02 PM  | View count: 799
Công văn số 417-CV/ĐUK ngày 26/2/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội v/v Tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2019 tại Thành phố...

Công văn số 380-CV/ĐUK "V/v báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019"

Ngày đăng 26/11/2018 | 04:54 PM  | View count: 186
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/380+BC+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+c%C3%B4ng+t%C3%A1c+n%C4%83m+2018.signed.pdf/948e5748-3277-4e04-afae-7b3c87cbd6db

Báo cáo số 89-BC/ĐUK ngày 10/10/2018 của Đảng ủy Khối V/v "Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 19/10/2018 | 03:05 PM  | View count: 203
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/89+BC+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+9+th%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+n%C4%83m+2018.signed.pdf/9416601c-a225-4624-bd4a-b98c169bf79f

Thông tin và các mẫu hồ sơ đăng ký về "Chương trình Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp"

Ngày đăng 20/09/2018 | 03:47 PM  | View count: 211
1) Thông cáo số 168-CV/BTC, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/Van+hoa+doanh+nghiep_chuan.pdf/6eb11814-4294-41f8-930c- f05a9beee2fe   2) Kế hoạch hoạt...

Quy định số 79-QĐi/ĐUK ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội "về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội

Ngày đăng 13/09/2018 | 08:58 AM  | View count: 270
Xem chi tiết (file mềm) tại đây: /documents/992632/0/Quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+79+%C4%90UK.doc/1a6e1698-1717-4bfe-ab08-4db165277ff2

Kế hoạch số 53-KH/ĐUK v/v "Khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày đăng 10/09/2018 | 04:20 PM  | View count: 248
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/53+KH_%C4%90UK.doc/bc24a5ac-6dbc-4a68-a9ca-2d8a10f78e6f

Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2018; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2018

Ngày đăng 06/09/2018 | 10:50 AM  | View count: 113
Chi tiết báo cáo xem tại đây: /documents/992632/0/83+BC+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+th%C3%A1ng+8PHTT+T9.doc/251003cf-9c92-44c2-94b3-05531c42e973

Công văn số 334-CV/ĐUK "V/v tham gia Hội chợ hàng Việt Nam và Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018 (có Kế hoạch kèm theo)

Ngày đăng 06/09/2018 | 10:44 AM  | View count: 165
Công văn 334-CV/ĐUK, xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/334vv+tham+gia+h%E1%BB%99i+ch%E1%BB%A3+HVN+v%C3%A0+CTBCHVN+%C4%90NTDYT+2018.doc/dade10da-c017-40ea-8128-c320b36838a6 ...

Công văn số 330-CV/ĐUK v/v "Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 23/08/2018 | 01:27 PM  | View count: 107
Công văn xem tại đây: /documents/992632/0/330-+CV+BC+s%C6%A1+k%E1%BA%BFt+9+th%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+n%C4%83m+2018.doc/15da1554-0067-4196-8d84-55e21f86716b   Đề cương...

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) - file mềm

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:43 PM  | View count: 168
Xem chi tiết tại đâ: /documents/992632/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+70+n%C4%83m+ng%C3%A0y+truy%E1%BB%81n+th%E1%BB%91ng+UBKT+DUK.doc/0154ae62-183a-4ec0-9c8a-42f20dcd9aff

Kế hoạch số 49-KH/ĐUK về việc "học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng"

Ngày đăng 27/06/2018 | 10:11 AM  | View count: 136
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/49+KH+tri%E1%BB%83n+khai+NQTW+7+kh%C3%B3a+XII.doc/827e997c-07ed-49e5-82c9-8a8aed42cc7d

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Ngày đăng 16/05/2018 | 09:56 AM  | View count: 697
Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 16/5/2018. Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/46+KH+ky%CC%89+ni%C3%AA%CC%A3m+70+n%C4%83m+TLNKTra.doc/b841fe8c-cf63-43c3-960c-12ffaa218479

Kế hoạch số 42-KH/ĐUK v/v triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018

Ngày đăng 29/03/2018 | 05:14 PM  | View count: 129
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/Ke+hoach+trien+khai+cuoc+van+dong+NVN+UTDHVN+2018+.doc /a5b641e4-603a-47a1-93dc-f29cb2e36596

Công văn số 253-CV/ĐUK "V/v khen thưởng tổng kết doanh nghiệp thuộc Khối năm 2017" và các văn bản kèm theo

Ngày đăng 28/03/2018 | 02:48 PM  | View count: 86
- Công văn số 253-CV/ĐUKDN xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/Cong+van+khen+thuong+doanh+nghiep+2017.doc/f0ede3f3-a51b-431a-9b67-bd37cb3f22f1 - Các biểu mẫu xem...

Chương trình Đại hội 2 nội dung (dành cho Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở)

Ngày đăng 28/06/2017 | 03:08 PM  | View count: 92
Chi tiết xem tại đây! /documents/992632/0/Ch%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+%C4%90H+2+n%E1%BB%99i+dung.doc/e59dfc82-e329-4582-8f71-5758665f463e

Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối v/v tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hết nhiệm kỳ (bản scan)

Ngày đăng 28/06/2017 | 03:04 PM  | View count: 122
Chi tiết xem tại đây! /documents/992632/0/s%E1%BB%91+09-HD.%C4%90UK.doc/8fbbbd51-7ac9-4473-bd45-b1b03d632981