Văn bản trung ương

Quy định số 01-QĐ/TW về "trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng"

Ngày đăng 12/07/2018 | 03:57 PM
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/Quy+dinh+so+01-Q%C4%90_TW.pdf/f4d1ca65-a161-42f8-8f17-79ca69bf5988

Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quy định Giám sát trong Đảng

Ngày đăng 10/07/2017 | 03:44 PM
Xem chi tiết tại đây: /documents/992632/0/BCHTW_Quy+dinh+so+86_01.6.2017.pdf/b44d9f8f-85d6-45bf-80ea-317dab365c28